Informatieverklaring inzake het maken van afspraken

Verwerking van persoonsgegevens – Informatieverklaring inzake het maken van afspraken

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Door een afspraak te maken bij één van de zorgverleners van het Brussels Skin Center, erkent u dat het Brussels Skin Center BV, met maatschappelijke zetel te Winston Churchilllaan 165 E, Bus 70, 1180 Brussel (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0739.788.613 (het « Center») bepaalde, u aangaande persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Categorieën van de verwerkte persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens omvatten uw naam, voornaam, taal, gsm-nummer en e-mailadres, de zorgverlener bij wie u een afspraak heeft gemaakt, het soort afspraak (esthetiek, chirurgie, consultatie bestaande patiënt, consultatie nieuwe patiënt, spoed), het gekozen center (Ukkel of Europese wijk) en de data en uren van afspraken.

Doel van de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: de opvolging van afspraken organiseren en waarborgen.

Juridische basis voor de verwerking.

De juridische basis voor de verwerking van deze gegevens bestaat in de noodzaak voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Overdracht van persoonsgegevens.

De personen die toegang hebben tot uw gegevens zijn werknemers van het Center en zorgverleners. U erkent dat uw persoonsgegevens eveneens toegankelijk zijn voor technische dienstverleners van het Center, in het bijzonder Progenda BV, doch uitsluitend voor bovengenoemde doelen. Het Center heeft hiertoe aangepaste contractuele maatregelen inzake de bescherming van persoonsgegevens vastgelegd, overeenkomstig de geldende wetgeving.

Duurtijd van bewaring.

Het Center bewaart uw persoonsgegevens met betrekking tot het maken van afspraken tot maximaal 15 jaar na de afspraak, behalve in het geval dat het Center een specifiek gerechtvaardigd belang zou hebben om uw persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld indien uw gegevens noodzakelijk zouden zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, met name op het gebied van het bijhouden van uw medisch dossier).

Uw rechten.

U heeft toegang tot uw persoonsgegevens zoals ze worden verzameld en verwerkt door het Center. U heeft eveneens het recht tot wijziging of verwijdering (in voorkomend geval) indien de gegevens onjuist of niet-noodzakelijk zouden zijn. U heeft het recht op beperking van de verwerking of op verzet tegen de verwerking. Om uw rechten te laten gelden, volstaat het een aanvraag in te dienen via e-mail (privacy@brussels-skin-center.be) of via de post op bovenstaand adres met een kopie van om het even welk identiteitsbewijs.

Contactinformatie.

Aarzel niet om het Center te contacteren via e-mail (privacy@brussels-skin-center.be)voor alle vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie waar u gedomicilieerd bent, waar u werkt of waar de inbreuk plaatsvond.

Laatste update: 14 juni2022.