Informatieverklaring aan patiënten

Verwerking van persoonsgegevens – Informatieverklaring aan patiënten

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Brussels Skin Center BV, met maatschappelijke zetel te Winston Churchilllaan 165 E, Bus 70, 1180 Brussel (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0739.788.613 (het « Center ») verzamelt en verwerkt bepaalde persoonsgegevens over u, als individu.

Categorieën van de verwerkte persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens omvatten uw naam, voornaam, burgerlijke stand, taal, geboortedatum en -plaats, gsm-nummer en e-mailadres, de dienstverlener die uw dossier opvolgt, data en uren van afspraken, aansluiting ziekenfonds, uw identificatie in het beheersysteem van het Center. Behalve de administratieve gegevens, wordt uw medisch dossier eveneens door het Center verwerkt. Eventuele foto’s die worden genomen in het kader van zorgen of een consultatie, maken integraal deel uit van uw medisch dossier en zijn noodzakelijk voor de diagnose en de opvolging van pathologieën. Het medisch dossier valt volledig onder het beroepsgeheim. Uw medische gegevens van persoonlijke aard worden verwerkt onder het toezicht en de aansprakelijkheid van een arts.

Doel van de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: uw medische opvolging waarborgen, uw medisch dossier aanmaken en bijwerken, de zorgen factureren, medicijnen en zorgen voorschrijven, onderzoekaanvragen opstellen en, in voorkomend geval, de zorgcontinuïteit met andere zorgverleners beheren.

Juridische basis voor de verwerking.

De juridische basis voor de verwerking van niet-medische gegevens is de noodzaak voor de uitvoering van het zorgverleningscontract en het rechtmatig belang van het Center (contactname met de patiënt). De juridische basis voor de verwerking van gezondheidsgegevens is de noodzaak op basis van een contract afgesloten met een zorgverlener die onderworpen is aan het beroepsgeheim of onder zijn aansprakelijkheid.

Overdracht van persoonsgegevens.

De personen die toegang hebben tot uw gegevens zijn werknemers van het Center en uw zorgverleners. U erkent dat uw persoonsgegevens eveneens toegankelijk zijn voor technische dienstverleners van het Center, doch uitsluitend voor bovenvermelde doelen. Het Center heeft hiertoe aangepaste contractuele maatregelen inzake de bescherming van persoonsgegevens vastgelegd overeenkomstig de geldende wetgeving.

Duurtijd van bewaring.

Overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke verplichtingen zijn de volgende duurtijden van bewaring van toepassing op uw persoonsgegevens: (i) uw gezondheidsgegevens worden tenminste 30 jaar na uw laatste bezoek aan het Center bewaard, (ii) uw facturatiegegevens die als boekhoudkundig bewijsstuk dienen worden 15 jaar bewaard en (iii) andere persoonsgegevens worden tot 5 jaar na het laatste gebruik bewaard; behalve in het geval dat het Center een specifiek gerechtvaardigd belang zou hebben om uw persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld, indien uw gegevens noodzakelijk zouden zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting). Zodra de bovenvermelde duurtijd van bewaring voorbij is, worden de persoonsgegevens gewist en vernietigd binnen een periode van 12 maanden.

Uw rechten.

U heeft toegang tot uw persoonsgegevens zoals ze worden verzameld en verwerkt door het Center. U heeft eveneens het recht tot wijziging en verwijdering (in voorkomend geval) indien de gegevens onjuist of niet-noodzakelijk zouden zijn. U heeft het recht op beperking van de verwerking of op verzet tegen de verwerking. Om uw rechten te laten gelden, volstaat het een aanvraag in te dienen via e-mail (privacy@brussels-skin-center.be) of via de post op bovenstaand adres, met een kopie van om het even welk identiteitsbewijs.

Contactinformatie.

Aarzel niet om het Center te contacteren via e-mail (privacy@brussels-skin-center.be) voor alle vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie waar u gedomicilieerd bent, waar u werkt of waar de inbreuk plaatsvond. Een kopie van onderhavige Informatieverklaring is beschikbaar op aanvraag bij het secretariaat van het Center.

Laatste update:14 juni2022.